ගම්පහ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලීය ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය පොදු ව්‍යාපෘති


ගම්පහ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලීය ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය මගින් කරන පොදු ව්‍යාපෘති යටතේ මෙවර විද්‍යාලීය අඩු ආදායම්ලාභී දරුවෙකු වෙනුවෙන් මීරිගම කළුග්ගල ප්‍රදේශයේ අංග සම්පූර්ණ නිවසක් ඉදිකර ඔවුන් වෙත ලබා දීම පසු ගිය දා සිදු කෙරිණි. මෙම නිවස ඉදි කිරීම සදහා විද්‍යාලීය ආදි සිසුන්ගෙන් ලැබුණු ආධාර මත 1,000,000 ක පමණ මුදලක් වැය විණි. එම අවස්ථාව සදහා ගරු විදුහල්පති ඉරාන් චම්පික සිල්වා මහතා සහ ගුරුවරුන්ද , ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ විධායක ලේකම් සචිත්‍ර මිලාන් ප්‍රභා මහතා, පරිපාලන ලේකම් අජිත් ජයවර්ධන මහතා ඇතුලු විධායක කමිටු නිලධාරීන් සහභාගී විය එම අවස්තාව සිහි කිරීම පිණිස පරිපාලන ලේකම් අජිත් ජයවර්ධන මහතා විසින් අඹ පැළයක් ද රෝපණය කරන ලදී